Nasza Kancelaria współpracuje z doradcą podatkowym, który oferuje profesjonalne oraz kompleksowe doradztwo podatkowe, obejmujące pełen zakres działalności gospodarczej, świadczone zarówno na rzecz polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców

Doradca podatkowy zapewnia:

– udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
– sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie,
– reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi,
– prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
– sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
– sporządzanie zażaleń na postępowania organów podatkowych,
– przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych,
– inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

O doradcy podatkowym

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Doradca podatkowy:

  • posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
  • jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
  • ciągle podnosi swoje kwalifikacje, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
  • w zakresie czynności doradztwa podatkowego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
  • zachowuje tajemnicę zawodową, także po zakończeniu współpracy z Klientem,
  • jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro Klienta.